Algemene voorwaarden Leerlingbegeleiding

 

1. Algemeen

Marlies Hoffmann Met Het Oog Op Leren (hierna: Marlies Hoffmann), gevestigd in Wassenaar, is opgericht door Marlies Hoffmann en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 69167508. Marlies Hoffmann biedt begeleiding aan kinderen met leerproblemen vanaf 6 jaar.

 

2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke overeenkomsten van of met Marlies Hoffmann en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. In het kennismakingsgesprek met de ouder(s) wordt naar deze algemene voorwaarden verwezen.

 

3. Begeleidingsovereenkomst 

Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding van hun kind. Daarom wordt de overeenkomst getekend door de gezaghebbende ouder(s) en Marlies Hoffmann, waarmee toestemming wordt gegeven voor de begeleiding van het kind. De opdracht gevende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen de begeleiding of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Marlies Hoffmann kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

 

4. Uitvoering van de overeenkomst: de leerlingbegeleiding

Marlies Hoffmann zal haar werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een remedial teacher verwacht mag worden. Het kind is de cliënt. Marlies Hoffmann werkt in dienst van de belangen van het kind en volgens de Rechten van het Kind. De leerlingbegeleiding start met een kennismakingsgesprek met de ouder(s) en in overleg met de ouder(s) wordt bepaald of het kind hierbij aanwezig is. Een kind- of oudergesprek duurt 60 minuten, tenzij anders overeengekomen. 

Op verzoek van de ouder(s) kan een observatie of verslaglegging worden gedaan. In overleg wordt de benodigde tijd ingeschat, geregistreerd en gefactureerd aan de ouder(s), op basis van het tarief voor leerlingbegeleiding. Het traject wordt beëindigd in overleg met de ouder(s) en het kind.

 

5.Investering en betalingsvoorwaarden

De actuele tarieven staan vermeld op mijn website: www.methetoogopleren.nl

Alle bedragen zijn vrijgesteld van BTW.

Telefonisch overleg (circa 20 minuten per contact) en e-mailcontact zijn inbegrepen bij de begeleiding.

Wanneer er meer tijd nodig is, wordt er een afspraak gemaakt.

Bij afspraken op een andere locatie dan Lange Kerkdam 109 worden er reiskosten in rekening gebracht van €0,35 per kilometer vanaf Lange Kerkdam 109 te Wassenaar tot en met het adres waar de afspraak plaatsvindt.

Bij een losse sessie wordt de factuur na de sessie verstuurd aan de ouder(s) met een betalingstermijn van 14 dagen. Bij een pakket wordt na de eerste sessie de factuur verstuurd met daarop de sessies uit het pakket. Deze factuur dient binnen 30 dagen na factuurdatum betaald te worden (tenzij anders overeengekomen) door het bedrag over te maken of contant te betalen. Wanneer niet binnen de betalingstermijn is betaald, wordt er een betalingsherinnering verstuurd. Bij het uitblijven van betaling is Marlies Hoffmann gerechtigd verdere begeleiding op te schorten, totdat er aan de betalingsverplichting is voldaan.

 

6.Verplaatsen of afzeggen van een afspraak

Tijdig verzetten van de afspraak per e-mail of telefoon is mogelijk. Bij verhindering kan een sessie

tot 24 uur voor aanvang van de afspraak kosteloos worden geannuleerd.

Bij annulering binnen 24 uur worden de kosten voor de afspraak (tarief leerlingbegeleiding) in rekening

gebracht. Bij annulering binnen 24 uur door ziekte gelden geen kosten.

 

7.Vertrouwelijkheid en privacy

Marlies Hoffmann verplicht zich tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de oudergesprekken, tenzij een wettelijke plicht tot bekendmaking geldt. De leerlingbegeleiding wordt altijd besproken met de ouder(s) van cliënt. Inhoudelijke informatie vanuit de begeleiding wordt in de oudergesprekken alleen naar voren gebracht in overleg met het kind. Voor overleg met derden in het belang van de cliënt, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouder(s) van cliënt  . 

Het dossier: 

1. Marlies Hoffmann houdt een dossier bij van de cliënt zoals verplicht volgens de wet Persoonsregistratie. In het dossier staan onder meer de persoonlijke gegevens van de cliënt, de verrichte handelingen en het verloop van het begeleidingsproces. 

2. In het dossier worden alleen die gegevens bijgehouden die voor de begeleiding noodzakelijk zijn.

3. Het dossier dat Marlies Hoffmann  bijhoudt is vertrouwelijk en voor eigen gebruik en mag alleen door Marlies Hoffmann en de (ouders van de) cliënt worden ingezien. 

4. Anderen mogen het dossier alleen inzien als de ouders van cliënt uitdrukkelijk toestemming verlenen.

5. De ouders van cliënt mogen altijd inzage vragen in het eigen dossier met uitzondering van die gegevens die niet over de cliënt zelf gaan. 

6. De ouders van cliënt hebben het recht om verbetering te vragen van zaken die volgens hem/haar niet juist in het dossier staan. Als Marlies Hoffmann de gewenste verbeteringen niet opneemt in het dossier zal Marlies Hoffmann uitleggen waarom Marlies Hoffmann dat niet wil doen. De ouders van cliënt kunnen dan de verbetering zelf opschrijven. Deze zal Marlies Hoffmann aan het dossier toevoegen. 

7. De ouders van cliënt hebben recht op een kopie van het dossier of een gedeelte ervan.  Marlies Hoffmann mag daarvoor een redelijke vergoeding vragen.

8. Twee jaar na beëindiging van de overeenkomst zal Marlies Hoffmann het dossier vernietigen. 

9. Voor het dossier geldt verder wat er staat onder vertrouwelijkheid, specifiek de omstandigheden waaronder Marlies Hoffmann de vertrouwelijkheid moet of kan verbreken;

 

  

8. Aansprakelijkheid

Ouders van cliënt  zijn zelf verantwoordelijk voor het behaalde resultaat ter verbetering, evenals voor de beslissingen die worden gemaakt door de ouder(s) met betrekking tot zichzelf en het kind. De aansprakelijkheid van Marlies Hoffmann Met Het Oog Op Leren is ten allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat is betaald door de ouder(s) aan Marlies Hoffmann in het kader van de Leerlingbegeleidingsovereenkomst.

 

9.Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

Bij een klacht wordt de ouder(s) verzocht om binnen 14 dagen na de situatie contact op te nemen

met Marlies Hoffmann, zodat er een oplossing kan worden gevonden voor de situatie.

 

10. Vindplaats en wijziging voorwaarden 

Deze voorwaarden zijn geplaatst op www.methetoogopleren.nl Van toepassing is steeds de versie zoals die geldt ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Marlies Hoffmann.

 

Datum: 14-05-2018

Plaats: Wassenaar

Handtekening: Met Het Oog Op Leren Datum: 14 05 2018